ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Adatkezelési tájékoztató tartalma:

 1. Bevezetés
 2. A tájékoztatóban felsorolt főbb fogalmak meghatározása
 3. Adatkezelési elvek
 4. Az adatgyűjtés és az adatok megőrzésének törvényes alapjai
 5. Magánszemélyek adataikhoz fűződő jogai
 6. Adatkezelés biztonsága
 7. Adatvédelmi biztos
 8. Adatvédelem alá eső adatok biztonságában bekövetkező incidensek kezelése
 9. Cookie-k (sütik) kezelése
 10. Google Ads (Adwords) konverziókövetés használata
 11. Google Analytics alkalmazása
 12. Hírlevél, DM tevékenység, közösségi oldalak
 13. Igénybe vett adatfeldolgozók
 14. Vonatkozó jogszabályok

1. BEVEZETÉS

A WELL-TEX  Kft. (1173 Budapest, Újlak utca 62. adószám: 14082320-2-42, a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) aláveti magát a következő tájékoztatónak és szabályzásnak, magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

A WELL-TEX  Kft. működése során tevékenységéből adódóan különböző adatokkal dolgozik, amelyek egy része személyes adatnak minősül. Ilyen adatok lehetnek az ügyfél adatok, beszállítói adatok, kapcsolattartói adatok, alkalmazottak adatai, továbbá minden olyan személyé, akivel a WELL-TEX Kft. az üzletmenet során kapcsolatba kerül és az együttműködés során ilyen adatokhoz jut.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató azt foglalja össze, hogy miként lehet ezeket az adatokat megszerezni, felhasználni, tárolni annak érdekében, hogy az megfeleljen a cég belső szabályzatának, illetve az adatkezelésre és adattárolásra vonatkozó törvényi szabályozásnak. 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi internetes oldal adatkezelését szabályozza:
http://www.well-tex.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról:
http://www.well-tex.hu

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.


A Szolgáltató / adatkezelő és elérhetőségei:

Cég neve:                  Well-Tex Kft

Székhely:                   1173 Budapest, Újlak utca 62. II.em.6.

E-mail:                       info@well-tex.hu

Telefon:                     +36 70 616 6889

Kapcsolattartó:         Udvar Erika


Általános felvilágosítást vagy a konkrét adatokra vonatkozó észrevételt, kérést és kérdést a fenti elérhetőségeken lehet közölni és intézni.

2. A TÁJÉKOZTATÓBAN FELSOROLT FŐBB FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA

 1. személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 2. adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 3. adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 4. adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 5. címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 6. az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 7. adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

3. ADATKEZELÉSI ELVEK

 1. A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve, ezek biztonságosan kerüljenek tárolásra, amelyekhez más szervezet vagy személyek nem férnek hozzá („integritás és bizalmas jelleg”).

 7. Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

4. AZ ADATGYŰJTÉS ÉS AZ ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK TÖRVÉNYES ALAPJAI

Az adatgyűjtés és az adatok őrzésének a GDPR tövény 6. pontjáró történő hivatkozással négy jogi alapjavan, melyek a következők:

 1. Beleegyezés: A személyes adatok gyűjtésére és őrzésére az adat tulajdonosa adott felhatalmazást, amelynek célja a közös kereskedelmi tevékenység kialakítása, fenntartása és fejlesztése, üzleti tevékenységgel    és termékekkel kapcsolatos információk közlése.

 2. Szerződés: A személyes adatok gyűjtésére és őrzésére azért van szükség, mert amennyiben a Szolgáltató / adatkezelő és üzleti partnere között szerződéses viszony jön létre, a szerződéses kötelezettség nem teljesíthető            az adatok ismerete nélkül.

 3. Törvényi megfelelés: Az adatok bizonyos körének birtoklására és megőrzésére törvényes kötelezettségnek való megfelelés miatt van szükség, például a vonatkozó adózási vagy kereskedelmi törvények betartása céljából.

 4. Jogos érdek: Az adatkezelés olyan helyzetekben, ahol a kereskedelmi partnerek elvárhatják az adatkezelést vagy ennek a ténye nem ismeretlen számukra, továbbá hatásuk a személyes adatok titkosságára minimális.

5. MAGÁNSZEMÉLYEK ADATAIKHOZ FŰZŐDŐ JOGAI

 1. Felvilágosítás joga: Minden személynek joga van megismerni, milyen adatokat és milyen céllal tárolnak róla, valamint azt, hogy milyen az adattárolásnak, annak milyen jogi alapja van. A felvilágosítás közérthető és egyértelmű nyelvezettel legyen megfogalmazva, ennek közzététele ingyenes és elvárható időn belül történjen.

 2. A hozzáférés joga: A magánszemély jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz  hozzáférést   kapjon. A tárolt adatokról egyszeri alkalommal ingyenesen kérhet másolatot is. Amennyiben többszöri adatközlési / adatmásolási igény lép fel a Szolgáltató / adatkezelő az adminisztratív munkának megfelelő mértékben anyagi ellenszolgáltatást kérhet.

 3. Az adathelyesbítéshez való jog: A magánszemély jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá    vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, A magánszemély jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 4. A törléshez és elfeledtetéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

A kérelem szóban és írásban is megtehető, amire a Szolgáltató / adatkezelő legkésőbb 1 hónapon belül reagál.

A GDPR törvény 17. pontja pontosan szabályozza ezt a jogot, amely nem abszolút, bizonyos esetekben elutasítható. Az alábbi esetekben kérhető az adat törlése:

 • A jogi alap, amiért eredetileg az adatgyűjtés és tárolás megtörtént, már nem áll fenn.
 • Az adatok direkt marketing céllal kerültek tárolásra, mely célhoz a magánszemély nem adott hozzájárulást.
 • Az adatok illegálisan kerültek megszerzésre.

Az alábbi esetekben a törlési kérelem elutasítható:

 • Amennyiben az szükséges a szólásszabadság gyakorlásához.
 • Törvény teljesítéséhez, törvényi megfelelőséghez szükséges.
 • Az adat tárolása, archiválása valamely közérdekhez fűződik.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek   figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a magánszemély kérelmezte a szóban forgó személyes     adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához és felfüggesztéséhez való jog:

A magánszemély jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • A magánszemély vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • Az adatkezelés jogellenes, és a magánszemély ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a magánszemély igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • A magánszemély tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a magánszemély jogos indokaival szemben.

A Szolgáltató / adatkezelő a kérelem ellenére használhatja az adatokat, amennyiben:

 • az adatok egy jogi, bírósági eljáráshoz szükségesek
 • amennyiben az adatok mások jogainak védelméhez szükségesek
 • az adatok rendkívüli közérdeket szolgálnak
 1. Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az a Szolgáltató / adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 2. A tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

6. ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást;

Adatbiztonsági intézkedések:

 • A jelszavak kód szinten titkosítva vannak (bycript)
 • Jelszóval és felhasználónévvel van védve az admin felületre való belépés.

A Szolgáltató / adatkezelő rendszerébe történő belépéshez felhasználói jelszóra van szükség. A felhasználók csak a minimálisan szükséges, számukra releváns adatokhoz férnek hozzá. Adatmásolás vagy törlés nem lehetséges, ehhez akizárólag a rendszergazdának van jogosultsága. Az adatokat tilos harmadik fél részére kiadni.

A Szolgáltató / adatkezelő informatikai rendszere megfelel a GDPR törvény 5/1/f pontjában megfogalmazott elvárásoknak, azaz elvárható védelmet nyújt a törvénytelen hozzáférések és adatfeldolgozások ellen.

7.    ADATVÉDELMI BIZTOS

A GDPR törvény világosan rendelkezik azokról az esetekről, amikor adatvédelmi biztost kell kinevezni. Ezek az esetek a következők:

 • közhivatalok
 • a tevékenység nagy mennyiségű, rendszeres és szisztematikus módon monitoroz magánszemélyeket
 • a tevékenység nagy mennyiségű, kiemelten védett személyes adat kezelésével jár

A fentiek alapján a Szolgáltató / adatkezelő nem köteles és nem is alkalmaz adatvédelmi biztost.

8.   ADATVÉDELEM ALÁ ESŐ ADATOK BIZTONSÁGÁBAN BEKÖVETKEZŐ INCIDENSEK KEZELÉSE

Az érintett magánszemély tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

9. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

 1. Weboldalakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
 2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, nyilvántartása és a látogatók nyomon követése.
 5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak, az érintett törléséig, maximum 30 nap.
 6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az  érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.


10. GOOGLE ADS (ADWORDS) KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA

 1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek –, azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 6. Ha a magánszemély nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután a magánszemély nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

11. A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

 1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal-és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken

elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

12. HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG, KÖZÖSSÉGI OLDALAK

HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG  

 1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a magánszemély előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.
 2. Továbbá a magánszemély a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
 3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és a magánszemély korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a magánszemélyt. A magánszemély a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
 4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat:                              Az Adatkezelés célja:

Név, e-mail cím                                Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele

A feliratkozás időpontja                  Technikai művelet végrehajtása

A feliratkozás időpontjában           Technikai művelet végrehajtása 
alkalmazott IP cím                          

 1. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
 2. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
 4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő értékesítési és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy    kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni  tiltakozást az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni:

postai úton:               1103 Budapest Gyömrői út 86.

e-mail küldésével:    info@well-tex.hu

telefonon                    +36 70 616 6889

 1. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
 2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzé tevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő    személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a    nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a           hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes      hozzájárulásával adható át.

 1. Hírlevél küldésének és reklámtevékenység küldésének alapfeltételei:
 • az adatkezelés a magánszemély hozzájárulásán alapul.
 • a magánszemély köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni         
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk hírlevelet küldeni, tájékoztatást küldeni stb.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 1. Az érintettek köre:

Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook / Google+ / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

 1. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

 1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

 2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

 3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

 5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. 

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

13.  AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Tárhely-szolgáltató

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

            Név:                           

            Postai cím:               

            Székhely cím:          

            Telefon:                    

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

 2. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

 3. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

 5. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

14. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről